تیم استایل بندانگشتی

تیم 2 ستونه

بازاریابی و تبلیغات
مدیر دفتر فنی
مسئول پشتیبانی
طراح ورپرس
مدیر مالی
طراح گرافیک
بدون فاصله

تیم 4 ستونه

بازاریابی و تبلیغات
مدیر دفتر فنی
مسئول پشتیبانی
طراح ورپرس

تیم با کروسل

بدون فاصله

تیم با کروسل