ابطال گارانتی

الِمان های قالب

ابطال گارانتی

با توجه به بازشدن محصول و مطابق شرایط فروش از این تاریخ هیچگونه مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود و خدمات گارانتی محصول با مشخصات زیر باطل شده است.

email= $_GET['email']$;
alert("Message")